KOSZYK

Regulamin

Art. 1 Warunki wstępne:

 • Właścicielem i administratorem strony www.basepro.pl jest Base Promotion Services Sp. z o.o. zwana dalej „Base”.
 • Firma Base realizuje dostawy wyłącznie na potrzeby zaopatrzeniowe firm oraz instytucji i nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
 • Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez Base zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 • Zamówienia będą realizowane wyłącznie po wyraźnej akceptacji przez Base, dokonanej po przesłaniu przez potencjalnego klienta (zwanego w dalszej części Regulaminu „Zamawiającym”) kopii podpisanego zamówienia za pomocą poczty elektronicznej oraz po dokonaniu przedpłaty na rachunek bankowy.

 

Art. 2 Oferty:

 • Internetowy Katalog gadżetów służy do tworzenia i przesyłania drogą elektroniczną zapytań ofertowych.
 • W odpowiedzi na otrzymane zapytanie Base sporządzi i wyśle pytającemu pocztą elektroniczną ofertę na dostawę wyrobów i usług zgodnych z zapytaniem.
 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • W celu zawarcia umowy, Zamawiający dostarczają Base pisemne zamówienia podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań finansowych poprzez pocztę elektroniczną (skan z podpisem) na otrzymanym od Base formularzu zamówienia.
 • Zamawiający dostarczają Base pisemne zamówienia podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań finansowych poprzez pocztę elektroniczną (skan z podpisem).
 • Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Base w terminie nie dłuższym niż pięć dni od dnia jego otrzymania. Jednocześnie w potwierdzeniu Base wskaże przybliżony termin odbioru zamówionego towaru. Potwierdzenie Base odbywać się będzie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zamawiającego w zamówieniu.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych "Warunkach Dostaw Upominków Reklamowych przez Base”.
 • Base zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u swojego dostawcy.

 

Art. 3 Ceny:

 • Wyrażone w Katalogu ceny poszczególnych towarów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć.
 • Ceny wskazane w Katalogu nie obejmują również kosztów przesyłki i specjalnego opakowania jeżeli takie jest wymagane.
 • Base zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w Katalogu w następstwie:

- dewaluacji złotego w stosunku do Euro,

- podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych,

- znacznego wzrostu cen u dostawców.

 • Ceny podane w Katalogu Internetowym są na bieżąco aktualizowane, lecz ostatecznie muszą być potwierdzone przez pracownika/PRZEDSTAWICIELA Base w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia.

 

Art. 4 Dostawa:

 • Termin dostawy zamówionych towarów podany przez Base jest terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. W razie zaistnienia konieczności dostawy w określonym nieprzekraczalnym terminie informację taką Zamawiający powinien zawrzeć już w zapytaniu ofertowym i niezależnie od tego również w zamówieniu.
 • Dostawy realizowane są z magazynu Base znajdującego się w Gdańsku. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub po uprzednim ustaleniu może zostać odebrany własnym transportem.
 • Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, a jeżeli wartość faktury netto przewyższa 2.000,00 zł – Dostawca.  (Dostawca nie pokrywa opłat dodatkowych wg cennika spedytora - zastrzeżenia godziny dostawy, dostawy ekspresowej, dostawy w dni wolne itp.) Dostawca pokrywa koszty dostawy (po spełnieniu warunku minimalnej wartości zamówienia netto) jedynie w przypadku dostaw krajowych i pod jeden adres.
 • Base zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% w stosunku do zamówionej ilości towarów, oraz możliwość dostaw częściowych, o ile wymóg dostawy całościowej nie wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
 • W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi opakowaniami Base zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych opakowań (uwzględnionych w ofercie) oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających faktyczną ilość wysłanego towaru.
 • Base zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących Base.

 

Art. 5 Rezygnacja:

 • Base akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego towaru, pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego wszystkich poniesionych przez Base przy realizacji zamówienia kosztów.
 • Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji, wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.

 

Art. 6 Płatności:

 • O ile nie ustalono inaczej, zapłata za zamówiony towar następuje przed rozpoczęciem realizacji na podstawie faktury proformy.

 

Art. 7 Reklamacje:

 • Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie, jednak nie później niż w terminie …. Od dnia odbioru towaru.
 • W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Base zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 • Base nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Base.
 • Base zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa nadruku, tłoczenia etc. nie była dostarczona przez Base.

 

Art. 8 Umowne prawo do odstąpienia:

W przypadkach uzasadnionych, tj:

 • niespodziewanym brakiem dostępności towaru u dostawcy,
 • zmianą warunków zamówienia przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji w zakresie niemożliwym do spełnienia przez Base,
 • niewywiązywania się Zamawiającego z płatności za wcześniejsze dostawy,
 • powzięcia przez Base uzasadnionego podejrzenia o braku wypłacalności Zamawiającego

Base przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec Base jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zwrotu zaliczki uiszczonej stosownie do postanowień art.7 ust.2.

 

Art. 9 Częściowe wykonanie zamówienia:

 • Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. Base zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  O wszelkich opóźnieniach klient będzie informowany na bieżąco.
 • W przypadku niewykonania przez Base zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Base zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki.
 • W razie częściowego wykonania umowy bądź też wykonania umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo dostarczaną część zamówienia.

 

Art. 10 Prawa autorskie

 • Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Spółkę towarów w materiałach reklamowych, stronie www.basepro.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Spółki co do jakości znakowania.
 • Base ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile nie ustalono inaczej.
 • Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie
 • Zamawiający oświadcza, że treści(znaki towarowe) są wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Spółki jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Spółce równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie Spółka spełni celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Spółkę koszty procesu). Zamawiający upoważnia niniejszym Spółkę do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

 

Art. 11 Ograniczenie odpowiedzialności

 • Base nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.
 • Ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.
 • Spółka sugeruje wybór podmiotu świadczącego usługi transportowe lub kurierskie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za towar po przekazaniu ładunku.

 

Art. 12 Rozwiązywanie sporów

 • W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze negocjacji spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Spółki.

 

Art. 13 Postanowienia końcowe

 • Base zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.